Fan Wen Fang Profile:


Name: Fan Wen Fang
English name: Fann Wong
Date of birth: January 27, 1971
Place of birth: Singapore
Height: 171 cm
Weight: 50 kg
Horoscope: Aquarius
Chinese zodiac: Pig
Profession: Actress, singer and model
Spoken Languages: Mandarin, English, B.Malaysia and Hakka
Profession: Actress, model and singer
Hobbies: Shopping, driving, comics reading and music listeningFan- Wen -Fang-02.jpg Fan- Wen -Fang-03.jpg Fan- Wen -Fang-04.jpg Fan- Wen -Fang-05.jpg Fan- Wen -Fang-08.jpg Fan- Wen -Fang-09.jpg Fan- Wen -Fang-10.jpg Fan- Wen -Fang-11.jpg Fan- Wen -Fang-12.jpg